Title Image

Solo žygių taisyklės

VŠĮ „TRENKTURAS“ ORGANIZUOJAMŲ TRENKTURAS SOLO ŽYGIŲ SU HIATUS TAISYKLĖS

BENDROJI INFORMACIJA

 1. TrenkTuras Solo žygius su Hiatus organizuoja VšĮ TrenkTuras (į. k. 303386460, adresas S. Žukausko g. 20A-4, LT-08234 Vilnius, www.TrenkTuras.lt, pagalba@trenkturas.lt, +370 686 15 111) – toliau taisyklėse Organizatorius).
 2. Solo žygių tikslai:
  1. populiarinti individualų vaikščiojimą, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą;
  2. skatinti ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį;
 3. Žygeiviai registruodamiesi ir dalyvaudami Solo žygiuose sutinka su VšĮ „TrenkTuras“ organizuojamų Solo žygių taisyklėmis (toliau – Taisyklės), todėl prašome jas atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jeigu žygeivis į Solo žygį registruoja kitą asmenį, jis įsipareigoja užtikrinti, kad tas kitas asmuo būtų supažindintas su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutiktų.

NAUDOJAMI TERMINAI

 1. Mokėtojas – asmuo rezervavęs Solo žygio maršrutą konkrečiai dienai ir konkrečiam Starto laiko intervalui ir sumokėjęs dalyvio mokestį.
 2. Žygio dalyvis – Mokėtojas bei asmenys, kuriuos jis pakvietė kartu žygiuoti arba asmenys, kuriems Mokėtojas perdavė Solo žygio informaciją.
 3. Solo žygio maršrutas (arba maršrutas) – Organizatorių sukurtas, reguliariai tikrinamas ir atnaujinamas pėsčiųjų radialinis maršrutas, apie kurį informacija pateikiama Žygių internetinėje svetainėje.
 4. Solo žygis (arba žygis) – žygis pėsčiomis pasirinktu maršrutu, kai žygis pradedamas pasirinktu startavimo laiko intervalu, kuriame dalyvauja Žygio dalyviai, kai Organizatorius detalią informaciją apie maršrutą Mokėtojo nurodytu el. pašto adresu siunčia elektroniniu formatu, po dalyvio mokesčio sumokėjimo. Žygio dalyviai dalyvaudami žygyje privalo orientuotis bei naviguoti savarankiškai, naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais.
 5. Startavimo laiko intervalas – tai konkretus 1 valandos laiko intervalas, kurio metu Žygio dalyviai privalo startuoti pasirinktą Solo žygio maršrutą.
 6. Žygių internetinė svetainė – visi Organizatoriaus organizuojami žygiai yra skelbiami www.TrenkTuras.lt internetinėje svetainėje.
 7. Registracijos patvirtinimas – El. paštu gauta informacija apie žygio, į kurį užsiregistravo mokėtojas, maršrutą, žygio datą, starto laiko intervalą bei kitus Solo žygiui svarbius aspektus.
 8. Partneris –  organizacija, prisidedanti prie konkretaus žygio organizavimo. Žygio Partnerių sąrašas skelbiamas Žygių internetinėje svetainėje.

REGISTRACIJA

 1. Išsirinkite maršrutą iš pateiktų Žygių internetinėje svetainėje.
 2. Pasirinkite startavimo datą ir startavimo laiko intervalą. Startavimo laiko intervalo trukmė yra 1 val. Pasirinkto maršruto pasirinktas startavimo laiko intervalas yra rezervuojamas išskirtinai Mokėtojui, kiti asmenys šio maršruto tam pačiam laikui nebeturi galimybės rezervuoti.
 3. Pateikite Mokėtojo informaciją (vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono nr., miestas) ir sumokėkite dalyvio mokestį. Mokėtojas supranta, kad esant organizaciniam poreikiui, siekdamas tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, Organizatorius gali susisiekti (trumpąja žinute arba skambučiu) su Mokėtoju jo nurodytu mobiliuoju telefonu ar el. paštu.
 4. Po apmokėjimo Mokėtojo nurodytu el. Pašto adresu išsiunčiamas Registracijos patvirtinimas el. laišku su maršruto informacija (maršruto pavadinimas, startavimo data ir laiko intervalas), internetinė nuoroda į starto vietą, internetinė nuoroda į maršrutą, bei maršruto nuorodos galiojimo laikai.
 5. Susiplanuokite kelionę iki starto vietos, kad žygį pradėtumėte pasirinktame laiko intervale. Gauta maršruto žemėlapio nuoroda veiks ribotą laiką.
 6. Naviguokite naudodamiesi telefonu, atsidarę el. paštu gautą maršruto žemėlapio nuorodą. Suteikite interneto naršyklei teisę gauti jūsų vietos informaciją.

ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS

 1. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi žygio metu nuolat turėti tinkamą aprangą, patogią avalynę, gėrimus bei maistą, reikalingus asmeninius medikamentus. Tamsiu paros metu kiekvienas Žygio dalyvis privalo naudoti atšvaitus, dėvėti liemenes arba drabužius su šviesą atspindinčiais elementais, taip pat turėti prožektorių.
 2. Žygio dalyvis privalo:
  1. laikytis šių Taisyklių;
  2. žygį pradėti registracijos metu pasirinktą dieną, bet kada pasirinkto laiko intervale.
  3. viso žygio metu su savimi turėti veikiantį išmanųjį mobilų įrenginį;
  4. laikytis saugomų teritorijų lankymo tvarkos ir kitų vietovės lankymo taisyklių, nepažeisti gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;
 3. Žygio dalyvis turi teisę:
  1. kreiptis į Organizatorių pagalbos nepavykstant peržiūrėti maršruto žemėlapio mobiliajame telefone ar pasiklydus;
  2. kartu su savimi vestis augintinį, tačiau privalo paisyti galiojančių žygio vietos valstybės teisės aktų (pavyzdžiui, jeigu žygis vyksta Lenkijos Respublikoje, taikomi Lenkijos teisės aktai; jeigu žygis organizuojamas Lietuvoje, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir pan), ir užtikrinti, kad gyvūnas nekels pavojaus kitiems žygio dalyviams bei aplinkiniams, taip pat, neterš aplinkos;
 4. Žygio metu dalyviams draudžiama:
  1. pradėti žygį kitą dieną ar kitu laiku nei pasirinkta Registracijos metu;
  2. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, bėgti arba plaukti, siekiant įveikti bent dalį maršruto atstumo;
  3. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus galiojančius žygio vietos valstybės teisės aktus ir taisykles;
  4. įeiti į valstybės sienos apsaugos zoną;
  5. šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrute;
  6. vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas;
  7. rūkyti padidinto gaisringumo vietose;
  8. stovyklauti tam neskirtose vietose;
  9. niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, augmeniją ir gyvūniją.
 5. Jeigu dalyvis pasijunta prastai ir/arba pačiam dalyviui kyla abejonių dėl savo sveikatos būklės ir galimybių tęsti žygį, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su savo gydytoju. Prireikus susisiekti su bendruoju pagalbos telefonu. Esant galimybėms informuoti Organizatorius.

DALYVIAI

 1. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų ar globėjų sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir/arba viso žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų (globėjų arba trenerių), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
 2. Vaikai iki 18 metų amžiaus gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar treneriais.
 3. Žygio dalyviai patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje gali būti susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą ir laikosi galiojančių žygio vietos valstybės teisės aktų numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų (pavyzdžiui, jeigu žygis vyksta Lenkijos Respublikoje, taikomi Lenkijos teisės aktai; jeigu žygis organizuojamas Lietuvoje, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir pan.).
 4. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad Organizatoriai neatsako už dalyvio sveikatai padarytą žalą ar gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins turtinės ar neturtinės žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų žalos dalyvio sveikatai, gyvybei ir turtui, atsiradusių dalyvaujant žygyje, tenka tik dalyviui.
 5. Dalyvis taip pat atsako už savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui.
 6. Draudžiama dalyvauti žygyje asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų jiems patiems ar kitų dalyvių sveikatai ir/ar gyvybei.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvio mokestis nėra grąžinamas ir jo negalima panaudoti kitam žygiui.
 2. Jei Dalyviai negali dalyvauti žygyje (žygiuoti pasirinktu maršrutu, pasirinktu laiku) dėl neįprastų aplinkybių, kurių nei Organizatorius nei dalyvis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, t.y. nenugalimos jėgos (force majeure), dalyvio mokestis nėra grąžinamas, išskyrus atvejus kai Organizatoriaus nusprendžia kitaip ir apie tai paskelbia Žygių internetinėje svetainėje. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos nepalankios gamtinės (oro) sąlygos, gamtos stichinės nelaimės, karas, terorizmas, riaušės, embargas, privalomi vykdyti valstybės ar savivaldybių institucijų nurodymai, gaisrai, potvyniai, avarijos, tinklo infrastruktūros gedimai, kibernetinės atakos.
 3. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jomis vadovautis registracijos ir viso žygio metu.
 4. Žygio dalyviai perduodami registraciją kitam asmeniui įsipareigoja jį / ją informuoti apie šias Taisykles, su kuriomis jie susipažino ir sutiko patvirtindami savo registraciją,  ir užtikrinti, kad kitas dalyvis susipažintų su šiomis Taisyklėmis.
 5. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti šias Taisykles.
 6. Žygio dalyviai pažeidę Taisykles, Organizatoriaus atstovui paprašius, privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje. Šiems dalyviams negrąžinamas žygio dalyvio mokestis. 
 7. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis yra informuojamas ir supranta, kad Organizatorius ir žygio Partneriai, vadovaudamiesi savo teisėtu interesu populiarinti savo veiklą bei siekti žygio tikslų, iš žygeivio gautas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali be jokių apribojimų naudoti rinkodaros tikslais, viešinant nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą tiek Organizatoriaus ar žygio partnerių internetinėse svetainėse, tiek socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje.
 8. Dalyvavimo mokestis renkamas siekiant užtikrinti kokybiškų bei įdomių maršrutų kūrimą, taip pat vystyti projekto dalyvių bei maršrutų valdymui reikalingas IT sistemas.
Prisijunkite